• bg
  • en

Последни публикации

НИСКИЯТ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ И ПОДОБРЯВАНЕТО МУ.

  НИСКИЯТ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ И ПОДОБРЯВАНЕТО МУ   Отношенията между хората са фактор в развитието на общностите.  Много общности по света, които имат достъп и до капитали и до природни ресурси, не могат да развият динамична, високо производителна икономика и демократична култура. Като причина за това се сочат особености на ...

Виж повече »

Отношения между хората, които възпрепятстват възникването на свързващ социален капитал (СК) в общността.

За рамка на изложението в тази глава е избран възприетият от социалната работа подход към систематизиране на нейния предмет – човекът в неговата среда в хода на времето. Човекът в този подход се изучава като сложно единство от: биология, психика, психо социална природа и духовност. А жизненият цикъл на човека, ...

Виж повече »

Десегрегиране чрез привлекателност, мотивация и смисъл.

Практическа концепция за десегрегация на ромски училища Въведение Образователната система днес се сблъсква с два сериозни проблема: елитарност и липса на мотивация. От една страна, качественото образование е съсредоточено в елитни оазиси, учениците от които печелят международни олимпиади и създават грешното впечатление за добре функционираща образователна система. Извън тези оазиси ...

Виж повече »

Комунтаризъм и мултикултурализъм

автор: доц. Харалан Александров Същност на комунитаризма Комунитаризмът е влиятелно направление в моралната и политическа философия, което поставя фокус не върху извеждането на абстрактни универсално приложими принципи на справедливост и етично поведение, а върху изграждането на хармонично съжителство в конкретната човешка общност. Комунитаризмът преоткрива етиката на общността като алтернатива на ...

Виж повече »

Права на човека и либерализъм

автор: доц. Хралан Александров История на либерализма  Либерализмът е политическо и морално учение, чиито корени отвеждат към  философската традиция на античността (идеята на стоцизма за естествения закон) и на западното християнство (моралният закон на Тома от Аквино). Разцветът на либерализма като политическа доктрина е свързан с епохата на Просвещението (17-18 ...

Виж повече »

Отношения на малцинственост

автор: доц. Хралан Александров 1. Какво разбираме под отношения на малцинственост? Субстанциални характеристики         Отношенчески харакатеристики Етническо различие                                           Сегрегация Инвалидност                                                       Изолация Хомосексуалност                                                Маргинализация                                                Зависимост от наркотици                                  Дсикриминация Психична болест                                                 Попечителство Жертви на насилие                                             Виктимизация Расово различие                                                  Изключване Бедност                                                                Експлоатация Как се изучават отношенията на малцинственост? Позитивистка парадигма                      Отношенческа парадигма (Социология, антропология,            ...

Виж повече »

Подходи за подобряване на здравето. Съпътстващи етични въпроси

Автор: Илина Николова – експерт здравни политики Какви са подходите за подобряване на здравето Традиционно асоциирано с експертизата на медицината, поддържането и подобряването на здравето се нуждае от нещо повече от нея. Когато пишат основния си труд по социална медицина McKeown & Lowe (1974) правят заключението, че подобряването на условията ...

Виж повече »

Здравето. Определящи фактори. Показатели за оценяване

Автор: Илина Николова – експерт здравни политики Какво поддържа здравето ми, какво му вреди, как този човек /събитие, ситуация/ повлия на здравето ми, как да остана здрав, как да се чувствам добре въпреки ограниченията … Списъкът от въпроси, свързани със здравето, може да бъде продължен според личния опит и важност ...

Виж повече »

Един модел за насърчаване на гражданското участие в либерална академична среда

Автор: д-р Антоанета Матеева Този текст има за цел да представи един модел за развиване на активното гражданско участие на младите хора в България. Той използва формата на академичен курс за доброволна работа в общността на студенти във втората година от тяхното бакалавърско обучение, за да интегрира като част от ...

Виж повече »

Общността – здраве и патология. Солидарността.

Автор: Харалан Александров Този урок е посветен на изследване на моралното функциониране на общностите. От гледна точка на психичното здраве жизнена общност е онази човешка група, която поддържа богатство от връзки и отношения вътре в себе си и с други групи. Здравата общност насърчава развитието на всеки от своите членове, ...

Виж повече »