• bg

Здравето. Определящи фактори. Показатели за оценяване

Автор: Илина Николова – експерт здравни политики

Какво поддържа здравето ми, какво му вреди, как този човек /събитие, ситуация/ повлия на здравето ми, как да остана здрав, как да се чувствам добре въпреки ограниченията … Списъкът от въпроси, свързани със здравето, може да бъде продължен според личния опит и важност за всеки.

Какво е здравето

Това какво човек разбира под здраве е въпрос на изградена в процеса на общуване и живеене с другите преценка. То не представлява обективно измерима реалност. Един от случаите, в които този факт може добре да се разбере, е когато човек отиде на лекар и двамата се разминат съществено за смисъла или значимостта на определен симптом – човек може да има оплаквания без научните методи на медицината в момента да могат да открият основание за това; възможно е също човек да се чувства добре, без да подозира за високото кръвно налягане, измерено по време на преглед. В друг случай някой, който събужда с висока температура, вероятно би предпочел да не отиде на работа и да се определи като болен. В същото време, ако скъп приятел отправи покана за излизане същата вечер, много вероятно е състоянието на боледуване да бъде забравено или оставено на заден план и всички сили да бъдат мобилизирани в полза на предстоящата среща.

Възрастните хора са склонни да определят здравето като вътрешна сила, способност за справяне и интегритет. Младите хора по-често определят здравето като това да бъдат в добро физическо състояние, изпълени с енергия и сила.

Представителите на средната класа в повечето случаи определят здравето като позитивно понятие, свързано с изпитването на радост от живота, усещане за това човек да бъде в добра физическа форма, трениран, способен и активен. Хората с ниски доходи имат тенденция да описват здравето в непосредствен ежедневен смисъл – като способността да се справят със задачите от деня и да не бъдат болни.

Хората, както и професионалните общности, които имат отношение към запазването и подобряването на здравето, най-често го разглеждат като ценност и като основно човешко право. В чисто медицински модел на мислене здравето се схваща като отсъствие на болест. Счита се, че отделните заболявания имат специфични причинители и фокусът на вниманието е върху патогенезата – откриването на факторите, които водат до развиване на заболяване.

Специализираната международна агенция на ООН за здравето – Световната здравна организация (СЗО) има съществен принос в решаването на сложната задача да се определи какво представлява или какво включва здравето. С официалното си конституиране в края на 40-те на 20 в. СЗО предлага дефиниция на здравето, която не е променяна до този момент. Тази е дефиницията, от която се ръководи работата на здравните институции, както и осъществяването на интервенции за подобряване на здравето в световен мащаб. Тя очертава здравето като състояние, което е трудно постижимо в пълен обем, но достойно за стремеж към максимално доближаване. Според дефиницията на СЗО здравето представлява „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг”.

През 80-те години СЗО допълва и доизяснява определението за здраве. Тя говори за него като за такова състояние, в което човек или група е способен да реализира това, към което се стреми, способност да удовлетвори нуждите си, както и това да бъде в състояние да отговаря на изискванията на средата и да я променя. Здравето се разглежда като ресурс за живот, като позитивно понятие с акцент върху социалните и личностните ресурси, както и на чисто физическия капацитет, с които разполага човек.

През годините, които следват, СЗО продължава да поставя акцент на участието на общностите в определянето на собствената съдба и в частност здравето, както и на това, че всички публични политики е необходимо да осмислят влиянието си върху здравето и да бъдат изградени така, че да го стимулират. СЗО пряко свързва здравето със социалното и икономическото развитие на общностите и страните. По този начин организацията отговаря на тревогите на много и различни групи от населението в световен мащаб и създава предпоставки за постигане на консенсус относно значимостта на здравето, както и за пътищата за неговото подобряване.

Какво определя здравето

Състоянието на здравето се определя от действието на много фактори, които взаимодействат помежду си. Един пример с начина, по който се стига до развиването на сърдечно-съдово заболяване, може подходящо да илюстрира това.

През последните години групата на сърдечно-съдовите заболявания оглавява списъка на заболяванията, които причиняват най-висока смъртност на населението в света и в България. В групата на сърдечно-съдовите заболявания водещ причинител при смъртността е коронарната болест на сърцето (КБС).

Изследванията свързват КБС с действието на голям брой фактори, които пряко или посредством други фактори, я обуславят. Фактори за нейно начало, които са установени с достатъчно доказателства, са: високо равнище на холестерол в кръвта, високо кръвно налягане, поддържане на наднормено тегло, тютюнопушене, ниска физическа активност. Към тях се прибавят фактори от психо-социален характер като стрес и липса на социална подкрепа, както и фактори на жизнената среда (като например употреба на твърда вода в домакинството), а така също и някои наследствени фактори. Счита се, че личност тип А е предразположена към развиване на КБС. Известно е също, че смъртността от заболяването е по-висока при хора с по-ниско социално положение и при мъжете.

В науките, които се занимават с изследването и подобряването на здравето, факторите, които го определят, се разглеждат в отделни групи за постигане на повече яснота. В реалността действието на всеки фактор е трудно отделимо едно от друго.

  1. Биологични и наследствени фактори, пол, възраст

Това са група фактори, които се поддават на най-малко въздействие от хората. Ако такова въздействие изобщо е възможно, то се намира в компетентността на медицинската наука. В групата на тези фактори едни от най-често предизвикващите интерес и коментари са факторите пол и етническа принадлежност.

Пол

Данните за това, че жените живеят средно около шест години повече от мъжете, са широко известни. Заболяванията при тях обаче надвишават по брой тези при мъжете както при хроничните, така и при острите заболявания. Жените посещават по-често общопрактикуващите лекари и заемат повече болнични легла (в т.ч и психиатрични). Едно възможно е обяснение на тези факти е свързвано с тенденцията жените да обръщат повече внимание на симптомите на разболяване, по-лесно да ги признават, по-често да посещават медицинско заведение за преглед и по-често да бъдат регистрирани като пациенти.

Етническа принадлежност

Много малка част от заболяванията, като например таласемия, се срещат по-често сред определени малцинствени групи. В повечето случаи, когато етническата принадлежност се споменава във връзка със заболеваемостта и здравето, се има предвид социалният смисъл на понятието. Невъзможно е да се намерят доказателства за поставянето на всички членове на етническите малцинства в една категория на хора с неравностойно положение. Когато се говори и пише за здравословното състояние на етническите малцинства, е необходимо да бъде уточнено за какъв брой хора от тях може да се каже, че са в тежко положение, както и да се посочи в какво точно се изразява то. Изследванията и изводите е необходимо да бъдат прецизни, особено когато се коментира как влияят на здравето ниските или липсващи доходи, лошите условия на живот, както и преживяването на дискриминиращо отношение от хората, които предоставят здравни и други услуги.

  1. Фактори, които се отнасят до индивидуалния стил на живот и поведение

Тази група фактори е съставена от индивидуалните решения и поведения (в т.ч. навици) на хората, които влияят върху здравето им и които в по-голяма или по-малка степен се намират в техен собствен контрол. Тези фактори представляват устойчив във времето комплекс от преценки и повтарящи се практики, които са повлияни както от характеристиките на собственото мислене и личност, така и от социалните връзки и техните социално-икономически и културни ситуации.

Групата от тези фактори (най-често споменавани като вредни навици) традиционно се разглежда като носеща риск за здравето (тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол се свързват с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата и други системи). В същото време фактори от този тип могат да изграят ролята на протективни, подкрепящи здравето (двигателна активност, спортуване, здравословно хранене), когато практиките бъдат изпълнявани с постянство.

  1. Социална свързаност и социална подкрепа

Неравенства в доходите и материалните ресурси в допълнение с произтичащите от тях социално изключване и маргинализиране причиняват влошаване на здравето. Доказателствата за свързаността на тези фактори са многобройни и се увеличават непрекъснато. Сред развитите страни не тези, които са най-богати, а тези, сред чието население има най-голяма равнопоставеност, имат и най-здравото население.

Способността на отделния човек да се интегрира в обществото и да изгради социална мрежа и поддръжка е от огромна важност за неговото здраве. Едно от възможните обяснения за значимостта на социалната подкрепа за здравето е свързано с това, че хората, които са по-изолирани в сравнение с другите, страдат от по-високи равнища на стрес. Доказано е, че стресът влияе негативно върху работата на имунната система, а оттам и на здравето на целия организъм.

  1. Фактори на средата (физическа, социално-икономическа, културна и др.)

Фактори от физическата заобикаляща среда

Групата на тези фактори включва снабдяването с вода и нейните характеристики, качеството на почвата и въздуха, достъпността и качеството на транспортните връзки, излагането в над допустима степен на електромагнитно облъчване и други, подобни на тях, съществуващи извън прекия контрол на хората. Данните за влиянието и само на един от тези фактори – замърсяването на въздуха от използването на примитивни средства или открит огън за готвене или отопление, може да покаже значимостта на влиянието на средата върху здравето. Резултатите от последното изследване относно влиянието на този фактор върху здравето на хората е публикувано от СЗО в началото на февруари тази година. Според резултатите от изследването около три милиарда (живеещи предимно в ниско и средно развити страни) са хората, които използват открит огън или примитивни средства за готвене и отопление, при работата на които се отделят вредни вещества и частици. Ранната смъртност при близо четири милиона души е доказано свързана с действието на този фактор. В групата на най-застрашените от него попадат децата и жените, които прекарват по-голяма част от времето в домакинството или в негова близост.

Социално положение

Сред факторите на социалното положение като най-силно влияещи на здравето са установени равнището на доход, жилищната осигуреност и работна заетост.

Доход

В психологически план недостигът на средства увеличава равнищата на стрес, намалява личностната устойчивост и ограничава възможността за получаване на социална подкрепа. Хората с ниски доходи често употребяват прекомерно голямо количество алкохол и цигари. В опит да преодолеят неблагополучията от влошеното икономическо положение те хранят децата си с твърде много сладки и висококалорийни храни, които нямат полезен за развитието на организма състав. Силно ограничените или липсващи доходи не позволяват удовлетворяването на основни физиологични потребности и застрашават хората от изпадане без подслон.

Жилищна осигуреност

Липсата на жилище или много лошите жилищни условия рушат здравето. Хората, които живеят в такива условия, страдат по-често в сравнение с другите от дихателни заболявания, депресия, високо равнище на инфекции и наранявания сред децата. Обитаването на студени, влажни и пренаселени места разболява хората. Животът във високоетажни жилищни сгради без обособени места за игра на децата, където родителите могат спокойно да ги наблюдават, влияе негативно на естественото развитие на децата. Настаняването във високоетажни жилищни сгради може да ограничи движението и контактите и на възрастните хора в тях, хората с хронични заболявания и тези, които остават вкъщи постоянно, за да се грижат за домакинството.

Трудова заетост

Работата осигурява доход на човек и влияе на самооценката му. Тя влияе на здравето и с естеството на самите трудови отговорности и условия. Работата може да изложи човек на повишен риск от стрес, на въздействието на вредни условия и вещества, както и на повишен риск от инциденти.

Сред факторите на социално-икономическата среда с ключово значение за укрепване на здравото е работата на здравната система, достъпът и качеството на услугите, които тя е в състояние да предложи на гражданите. През последните десетилетия здравната система преориентира дейността си в съответствие с позитивното разбиране за здравето, като разширява опита си в активно подпомагане на изграждането на здравословен стил на живот сред всички групи от населението.

Как се оценява здравето

Определянето на здравето и факторите, които му влияят, изисква обединяването на компетентостта на медицината, социалните науки, статистиката и още други и представлява сложна задача. Не по-малко сложно е да се направи оценка на здравето, но изпълняването на такава задача има важен смисъл.

Данните за състоянието на здравето позволяват да се анализарат неговите характеристики и тенденциите в изменението му за определен период време за избрана група от населението или за населението в света. Тези данни отбелязват изходната позиция на старта на всяка намеса за подобряването му. Успехът на всяка, претендираща да промени здравното статукво, намеса, се оценява, като се сравни началното, желаното и постигнатото състояние на здравето и тези данни се допълнят с анализ на процеса на осъществяване на набелязаните мероприятия. Изводите от осъществените мерки разкриват уроци както за подобряването на дейността в бъдеще, така и за развиването на работните умения на хората, ангажирани с провеждане на интервенции.

В зависимост от това за какви цели се оценява здравето и от какви позиции се разглежда то, се прави избор на вида на неговите измерители (показатели). При провеждането на интервенции за подобряване на здравето най-често се взимат предвид данни от епидемиологията, данни за стила на живот и поведение на хората, както и субективните оценки (самооценки) на хората за собственото здраве.

Епидемиологични данни

В съответствие с медицинския модел за разбирането му (като сведено до отсъствие на болест) здравето се оценява не директно (с това, което го характеризира), а по пътя на заместването – с това, което го ограничава (болестите).

От епидемиологията, която изучава възникването и разпространението на заболяванията, постъпват данни за заболеваемостта (брой заболели лица на 100 хил. души население) и смъртност (брой смъртни случаи на 100 хил. души население) на населението. Заболеваемостта и смъртността на населението са сред най-често цитираните показатели за оценка на здравето. Данните за тях са достъпни, тъй като почти всички медицински и публични институции в света поддържат статистическа информация за тях. Използването на този начин на измерване на здравето дава възможност да се сравнява състоянието му за общности и население, които се намират в отдалечени една от друга територии.

Епидемиологичните данни могат да бъдат полезни в установяването на това колко сериозно е засегната определена общност от дадено заболяване в конкретен момент, както и за определен период от време. Те могат да покажат разпространението на дадено заболяване сред населението, групирано по пол, възраст, социално-икономическо положение, етническа принадлежност. Епидемиологичните данните могат да покажат кои са факторите, които причиняват и които влияят на неговото развитие.

За измерването на физическото развитие и здраве на човек най-често се взимат данни за неговото тегло и ръст. Счита се също, че тези показатели могат да отразяват хранителния статус на хората и тяхното благосъстояние. Данните за ръста и теглото на новородените са сред най-често цитираните и значими показатели в детското здравеопазване.

Данни за стила на живот и поведение

Обект на интерес в тази група показатели са броя хора, които употребяват алкохол или наркотици, пушат, спортуват редовно, практикуват безопасен секс, планират раждането на децата си, хранят се здравословно. Под внимание се взимат също данни за специфични поведения, които се отнасят до взаимоотношенията на хората със здравните институции. Такива са например данните за процента на имунизирани срещу специфични детски заболявания хора или процента на жените, които са направили профилактичен преглед за рак на гърдата или са участвали в скриниг за заболяването.

Субективни оценки на здравето

Хората имат собствени оценки (самооценки) за това колко здрави се чувстват във физически, психологичен и социален план и като цяло за качеството на живота, който водят. Във физически план най-често разглежданите показатели са свързани със способността на хората да извършват ежедневните задължения и домашната работа, да се грижат за себе си, да имат достатъчно енергия и добра подвижност, да спят добре, да не усещат болка.

Що се отнася до оценката на психичното здраве, най-често се отчита наличието на добра самооценка, чувството за кохерентност със себе си и усещането, че животът се намира в собствен контрол. Отчита се степента на цялостна удовлетвореност от живота, изпитването на щастие, както и отсъствието на тревожност и депресия.

Ключов показател за социалния аспект на здравето е това дали човек разполага с достатъчна социална подкрепа. Тук се взима предвид както обхвата на социалната му мрежа, така и възприеманата от него адекватност на получаваната подкрепа. Свързаността на хората в общността и доверието, което ги свързва в нея, е отразена в концепта за социален капитал на общността.

В контекста на провеждане на интервенции за подобряване на здравето и неговото позитивно определяне се използват и други показатели. Сред тях е показателят, известен като спечелени години в добро качество на живот. Прилагането на този вид показатели представлява защита на доброто качество на живот.