• bg
  • en

Анти Гето Проектът – Концепция за деца в уязвимо положение

 

Анти Гето Проектът е инициатива на група от граждани с различна професионална и социална идентичност – университетски преподаватели и изследователи, хора на изкуството, професионалисти от здравната и социалната сфера, общественици и предприемачи.

Това, което ни обединява, е загрижеността за задълбочаващата се гетоизация на много общности в България и убедеността, че премахването на гетата – и преодоляването на техните пагубни ефекти върху човешкото развитие – е задача не само на държавата, но на цялото общество.

Целта на тази инициатива е да отключи дългосрочен процес на социална промяна, чиято крайна цел е премахването на унизителните практики на живот в нищета и произтичащата от тях култура на гетото, която поражда и поддържа проблематични ценности.

Ние разглеждаме гетото безотносително към етническия му състав, като отчитаме факта, че в България в най-голяма степен жертва на гетоизация е ромското население.

Според нас гетото има както физически и социални, така и психологически измерения. Изследванията показват, че всички добронамерени опити да бъде премахнато гетото чрез изграждане на нова материална инфраструктура се провалят, той като не успяват да променят гетото в ума – начина, по който жертвите на нищетата преживяват и осмислят социалния свят и своето място в него и по този начин неволно поддържат културата на гетото.

Нашата инициатива си поставя за цел да изследва, опише, разбере и атакува гетото в ума по пътя на трансформиращото образование и създаването на подкрепяща го среда. Това образование съоръжава младите хора, родени и израсли в гетоизирани общности, със знания и умения за живот в гражданска общност, като отчита и променя устойчивите допускания, нагласи и ценности, формирани от културата на гетото, които провалят възможността за успешна интеграция.

Трансформиращо образование зачита етническата и културна идентичност на учениците, но се ангажира с промяна на социалната им идентичност. То постига това като им предоставя възможности за развитие, алтернативни на живота в гетото, и ги подкрепя да предприемат информирани стъпки към промяна на ранните етапи от житейския им път. Сполучливото трансформиращо образование позволява на младите хора да напуснат присъщата на гетото съсредоточеност в настоящето и да развият ориентация към бъдещето. То им помага да напуснат идентичността на жертви на обстоятелствата, връща им контрола върху житейските им избори и им позволява да поемат авторство върху живота си по етичен начин.

В нашата инициатива централната роля на трансформиращото образование се допълва от работа за укрепване на здравето във всичките му форми и във всички наши действия. Здравите хора (млади и възрастни) живеят по-щастливо, по-добре адаптирани са и имат повече успех в сравнение с другите хора.

В партньорствата, които изграждаме в Анти Гето Проектът, изключваме условия за създаване на потенциален или реален конфликт на интереси и предлагаме ясни пътища за проследяване на работата ни. В тези партньорства виждаме възможност за положително повлияване на развитието на всеки.